Δημοσιεύσεις πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με προθεσμία ή προτεραιότητα
ΝΑΙ
52.08%
ΠΑΡΩΝ
25.00%
ΟΧΙ
22.92%
Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
ΟΧΙ
43.75%
ΠΑΡΩΝ
33.33%
ΝΑΙ
22.92%
Δημοσιεύσεις πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με προθεσμία ή προτεραιότητα
ΠΑΡΩΝ
39.58%
ΟΧΙ
33.33%
ΝΑΙ
27.08%
Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
ΟΧΙ
43.75%
ΠΑΡΩΝ
33.33%
ΝΑΙ
22.92%
Δημοσιεύσεις πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με προθεσμία ή προτεραιότητα
ΟΧΙ
43.75%
ΝΑΙ
31.25%
ΠΑΡΩΝ
25.00%
Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
ΠΑΡΩΝ
37.50%
ΟΧΙ
31.25%
ΝΑΙ
31.25%